Министър-председателят определи поименния състав на Координационния съвет по концесиите

Дата на публикуване: 12.04.2018

Със Заповед № Р-56 на министър-председателя от 12 април 2018 г. е определен поименния състав на Координационния съвет по концесиите. За председател на съвета е определен заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов.

Координационният съвет по концесиите е създаден с новия Закон за концесиите (ЗК) с цел да се осигури координация и съгласуваност при определяне и изпълнение на държавната политика относно концесиите. Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗК Координационният съвет по концесиите:

1. приема и чрез председателя си предлага на Министерския съвет за одобряване Националната стратегия за развитие на концесиите, плана за действие за държавните концесии, както и изменения и допълнения в тях;

2. координира действията по изпълнение на плана за действие за държавните концесии;

3. обсъжда и дава насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на концесионните договори;

4. възлага на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) извършването на извънредни проверки на определени концесионни договори;

5. приема годишен доклад за състоянието на концесиите въз основа на одобрените от Министерския съвет годишни отчети на концедентите и на обобщената информация за концесионните договори, предоставена от АПСК.
версия 1.24.2.1846