Европейският праг по чл. 11, ал. 1 от Закона за Концесиите, в сила от 1 януари 2018 г., е в размер 5 548 000 евро.

Дата на публикуване: 21.12.2017
Прагът е определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите прагове за процедурите за възлагане на договори, публикуван в брой L 337/21 на Официален вестник на Европейския съюз: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017R2366.
версия 1.24.2.1846