Публикувани са Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите и приети Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори

Дата на публикуване: 14.04.2021

В периода 31 март 2021 г. – 08 април 2021 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решения от Координационния съвет по концесиите.

Препис-извлечение от Протокол № 3/2021 г. с приетите решения на съвета може да видите тук.

Приложението към т. 1 от решението по точка 1 от дневния ред – Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 година, може да видите тук.

Приложението към т. 1 от решението по точка 2 от дневния ред – Годишен доклад за състоянието на концесиите за 2018 г. и за 2019 г., може да видите тук.

Приложението към т. 1 от решението по точка 3 от дневния ред – Доклад за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г., може да видите тук.

Приетите с решение по точка 4 от дневния ред Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори, може да видите тук.

версия 1.24.2.1846