Върховният административен съд спря действието на Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 20.08.2018 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.).

Дата на публикуване: 19.11.2018

Действието на наредбата е спряно с Определение № 10782 от 07 септември 2018 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2018 г.) по административно дело № 10561/2018г. по описа на Върховен административен съд. Определението на съда е потвърдено с Определение № 13332 от 01 ноември 2018 г. по адм. дело 12652/2018 г. по описа на ВАС. На основание чл. 190, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс определението за спиране е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 95 от 16 ноември 2018 г. и влиза в сила от деня на обнародването.

Действието на наредбата е спряно до приключване на производството по адм. д. № 10561/2018 г. по описа на Върховния административен съд с влязъл в сила съдебен акт.

версия 1.24.2.1846