На 16 ноември 2017 г. Народното събрание прие на второ четене нов Закон за Концесиите.

Дата на публикуване: 01.12.2017

На  16  ноември  2017  г.  Народното  събрание  прие  на  второ  четене  нов  Закон  за  концесиите.  Законът  отменя  Закона  за  концесиите  от  2006  г.  и  Закона  за  публично-частното  партньорство  от  2013  г.  Законът  за  концесиите  е  обнародван  в  „Държавен  вестник“  бр.  96  от  1  декември  2017  г.  и  влиза  в  сила  на  1  януари  2018  г. 
Две  са  основните  форми  на  концесия,  уредени  със  Закона  за  концесиите: 


-  Публично-частното  партньорство,  с  което  публичен  орган  възлага  на  икономически  оператор  изпълнение  на  строителство  и/или  управление  и  предоставяне  на  услуги,  което  е  определено  като  концесия  за  строителство  или  концесия  за  услуги; 
-  Концесията  за  ползване  на  обекти,  които  са  публична  държавна  или  публична  общинска  собственост  


Концесиите  за  строителство  и  за  услуги  са  дефинирани  като  публично-частно  партньорство,  при  което  икономически  оператор  (концесионер)  изпълнява  строителство  или  предоставя  услуги  по  възлагане  от  публичен  орган  (концедент).  Като  възнаграждение  за  извършване  на  възложените  строителство  и/или  услуги  на  концесионера  се  дава  право  да  експлоатира  строежа  или  да  предоставя  (експлоатира)  услугите  като  поеме  оперативния  риск.  


С  концесия  за  ползване  публичен  орган  предоставя  възмездно  на  икономически  оператор  правото  да  извършва  определена  стопанска  дейност  с  обект,  който  е  публична  държавна  или  публична  общинска  собственост,  без  да  възлага  изпълнение  на  строителство  или  предоставяне  и  управление  на  услуги.  При  концесията  за  ползване  концесионерът  заплаща  на  концедента  възнаграждение  и  поема  задължение  за  изпълнение  на  инвестиционна  програма,  с  която  осигурява  поддържането  на  обекта  в  експлоатационна  годност. 
Концесиите  за  строителство  и  концесиите  за  услуги,  чиято  стойност  е  по-голяма  или  равна  на  левовата  равностойност  на  5  225  000  евро  са  концесии  с  трансграничен  интерес.  Концесиите  за  строителство  и  концесиите  за  услуги  под  тази  стойност  и  концесиите  за  ползване,  са  концесии  без  трансграничен  интерес. 
Извън  приложното  поле  на  Закона  за  концесиите  остават  концесиите  за  добив  на  подземни  богатства  и  концесиите  за  добив  на  минерални  води. 


Разширен  е  обхватът  на  концесиите  за  строителство  и  на  концесиите  за  услуги.  Като  концесия  са  определени  и  т.  нар.  „несамофинансиращи  се“  договори,  които  бяха  уредени  със  ЗПЧП  като  договори  за  публично-частно  партньорство.  При  тези  договори  за  предоставяните  от  концесионера  услуги  не  се  дължат  преки  плащания  от  потребители  или  от  други  лица,  а  когато  се  дължат  такива  плащания,  не  е  предвидено  концесионерът  да  ги  получава.  За  да  има  интерес  от  изпълнението  на  такива  договори  Законът  за  концесиите  допуска  плащания  към  изпълнителя  (концесионера)  от  страна  на  публичния  орган  (концедента),  който  е  възложил  концесията.  Плащания  от  страна  на  концедента  се  допускат  и  когато  се  цели  постигане  на  социално  приемлива  цена  на  услугите.  
Според  органа,  който  възлага  концесиите,  същите  са  държавни,  общински  или  съвместни. 
Запазено  е  понятието  концедент.  Концедентът  извършва  действията  по  възлагане  на  концесия  (извършва  подготвителните  действия  и  организира  провеждането  на  процедурата  за  определяне  на  концесионер),  сключва  концесионния  договор  и  е  страна  по  него.  За  разлика  от  отменения  Закон  за  концесиите  функциите  на  концедент  са  възложени  пряко  на  министрите  и  на  кметовете  на  общини,  а  досегашните  концеденти  –  Министерският  съвет,  съответно  –  общинският  съвет,  само  одобряват  основните  актове  на  концедентите,  свързани  с  възлагането  и  изпълнението  на  концесии:  за  откриване  и  за  прекратяване  на  процедура  за  определяне  на  концесионер,  както  и  за  изменение  и  за  прекратяване  на  концесионен  договор.  
Законът  за  концесиите  създава  правила  за  стратегическото  развитие,  планирането,  мониторинга,  управлението  и  контрола  в  областта  на  концесиите.  Министерският  съвет  следва  да  одобри  Национална  стратегия  Национална  стратегия  за  развитие  на  концесиите  и  план  за  действие  за  държавните  концесии.  В  съответствие  със  стратегията  общинският  съвети  следва  да  одобри  план  за  действие  за  общинските  концесии  за  съответната  община. 
Максималният  срок  на  концесия  за  строителство  и  на  концесия  за  услуги  е  35  години,  а  за  концесия  за  ползване  –  25  г.  Специален  закон  може  да  определя  по-кратък  или  по-дълъг  максимален  срок  на  концесии  за  определени  обекти. 


Основните  етапи  на  възлагане  на  концесиите  са  подготвителни  действия,  провеждане  на  процедура  за  определяне  на  концесионер  и  сключване  на  концесионен  договор. 
Процедурите  за  определяне  на  концесионер  за  концесии  с  трансграничен  интерес  са  открита  процедура,  състезателна  процедура  с  договаряне  и  състезателен  диалог. 
При  концесиите  без  трансграничен  интерес  е  възприето  определянето  на  концесионер  се  извършва  само  чрез  открита  процедура.  


Законът  за  концесиите  определя  случаите,  при  които  концесионните  договори,  включително  сключените  до  влизането  в  сила  на  закона,  може  да  се  изменят  и  прекратяват.  
За  заварените  договори  са  съобразени  общите  принципи  на  гражданското  право,  като  тези  договори  се  изпълняват  в  съответствие  с  договорените  в  тях  условия.  


Разширява  се  публичността  и  прозрачността  на  възлагането  и  изпълнението  на  концесиите,  както  чрез  въведените  условия  за  провеждане  на  предвидените  процедури,  така  и  чрез  създаване  на  нов  Национален  концесионен  регистър  (НКР).  Новият  регистър  ще  съдържа  разширена  по  обхват  и  съдържание  информация  спрямо  действащия  НКР  и  ще  има  много  по-големи  функционални  възможности.  Цялата  база  данни  ще  се  въвежда  и  поддържа  в  електронен  вид,  като  ще  се  формира  по  електронен  път  чрез  обмен  на  електронни  документи.  Освен  това,  НКР  ще  трябва  да  бъде  изграден  с  функционални  възможности,  които  ще  го  превърнат  в  аналитичен  инструмент  за  подпомагане  на  стратегическото  развитие,  планирането,  мониторинга,  управлението  и  контрола  в  областта  на  концесиите. 


Намалява  се  административната  тежест  и  се  създават  предпоставки  за  пълно  преминаване  към  провеждане  на  процедури  по  електронен  път,  чрез  предвиденото  подаване  на  заявленията  и  офертите  като  електронни  документи  и  обмяната  на  информация  между  концедентите  и  икономическите  оператори  по  електронен  път. 
В  резултат  от  прилагането  на  новия  Закон  за  концесиите  се  очаква  нарастване  на  конкуренцията  на  вътрешния  пазар  чрез  създадените  допълнителни  възможности  за  насърчаване  на  частните  инвестиции  в  строителството,  поддържането  и  управлението  на  обекти  на  техническата  и  на  социалната  инфраструктура  и  в  предоставянето  на  услуги.  Очаква  се  както  представителите  на  публичната  власт,  така  и  икономическите  оператори  да  припознаят  концесията  като  ефективно  и  ефикасно  средство  за  създаване  на  публични  ресурси,  блага  и  услуги  при  високо  качество  и  ползи,  както  за  публичния  и  за  частния  сектор,  така  и  за  обществото  като  цяло.  

версия 1.24.2.1846