Формулярите на обявленията за концесии без трансграничен интерес, определени със Закона за концесиите, ще бъдат публикувани в Националния концесионен регистър до края на м. януари 2018 г.

Дата на публикуване: 04.01.2018

С чл. 50, ал. 1 от Закона за концесиите, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 96 от 2017 г. (ЗК) на концедентите е вменено задължение за оповестяване чрез публикуване на обявление на определени действия по възлагането и изпълнението на концесията. Според действието, което оповестяват, обявленията са за:

  1. откриване на процедурата;
  2. поправка на обявлението за откриване на процедурата и/или на документацията за концесията "обявление за поправка";
  3. възложена концесия;
  4. изменение на възложена концесия.

Обявленията за концесиите с трансграничен интерес се попълват в електронен формуляр по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (чл. 50, ал. 2 от ЗК). Формулярите може да бъдат изтеглени, след регистрация, от адрес: https://simap.europa.eu/enotices/viewFormTypes.do.

Обявленията за концесиите без трансграничен интерес се попълват в съответния електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на Националния концесионен регистър (чл. 50, ал. 3 от ЗК). Концедентите ще бъдат уведомени своевременно за публикуването на формулярите, както и за начина за тяхното изтегляне и попълване.

Изтеглете: Съобщение от Службата за публикации на ЕС

версия 1.24.2.1846