Плановете за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. са публикувани в раздел „Информация“, подраздел „Политика за общинските концесии“, подменю „Планове за действие за общински концесии“

Дата на публикуване: 24.01.2019

В Националния концесионен регистър са публикувани приетите от общинските съвети и изпратени до дирекция „Икономическа и социална политика“ планове за действие за общинските концесии. Публикуването е в изпълнение на чл. 191, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, която влиза в сила от 31 януари 2019 г. и чл. 19, ал. 3 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията.

За пряк достъп до информацията натиснете тук.

версия 1.24.2.1846