Възобновено е действието на Наредбата за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 20 август 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.).

Дата на публикуване: 11.12.2019

 

Възобновено е действието на Наредбата за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 20 август 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.).

Производството по адм. дело № 13469/2018 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение. Прекратяването е извършено с Протоколно определение от 2 октомври 2019 г. по административно дело № 13469 от 2018 г., обнародвано в Държавен вестник, брой 97 от 10 декември 2019 г.

За пряк достъп до обнародваното в Държавен вестник Протоколно определение натиснете тук.

За пряк достъп до Наредбата натиснете тук.

версия 1.24.2.1846