Координационния съвет по концесиите прие насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането и изпълнението на концесии

Дата на публикуване: 21.01.2019

На свое заседание, проведено на 17 януари 2019 г., Координационният съвет по концесиите прие насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането и изпълнението на концесии. Насоките са:

I. Относно извършване на предварителен контрол от Дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет по чл. 41, т. 5, б. „а“ и „в“ от Закона за концесиите и включват:

1. Изброяване на документите, които министрите и кметовете на общини следва да изпращат до дирекция ”Икономическа и социална политика” във връзка с осъществяване на предварителния контрол;

2. Ред и срокове за изпращане на документите по т. 1;

3. Срок за изразяване на становище от страна на дирекция “Икономическа и социална политика” по изпратените документи за предварителен контрол.

II. За отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионния договор за „Ски-зона с център Банско“.

Насоките са приети на осн. чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за концесиите.

Насоките може да откриете в раздел “Информация”, подраздел “Координационен съвет”, подменю “Насоки”.

За пряк достъп до насоките натиснете тук.

версия 1.24.2.1846