На 17 април 2014 г. влезе в сила „ДИРЕКТИВА 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия“

Дата на публикуване: 15.06.2016
На  17  април  2014  г.  влезе  в  сила  „Директива  2014/23/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  26  февруари  2014  г.  за  възлагане  на  договори  за  концесия“  (Директивата).  С  Директивата  се  определят  правилата  във  връзка  с  процедурите  за  възлагане,  от  възлагащи  органи  и  възложители  (концеденти),  на  концесии  за  строителство  и  на  концесии  за  услуги,  чиято  стойност  е  равна  или  по-висока  от  5  186  000  EUR.  Стойността  на  концесията  се  определя  от  концедента  преди  откриването  на  процедурата  за  предоставяне  на  концесията  като  прогнозна  стойност  и  представлява  общият  оборот  на  концесионера  без  ДДС  за  срока  на  договора,  получен  като  възнаграждение  за  строителството  и  услугите,  предмет  на  концесията,  както  и  за  доставките,  които  са  свързани  с  това  строителство  и  услуги.  Считано  от  1  януари  2016  г.,  прагът  е  променен  на  5  225  000  EUR  (с  „Делегиран  регламент  (ЕС)  2015/2172  на  Комисията  от  24  ноември  2015  г.  за  изменение  на  Директива  2014/23/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  по  отношение  на  прилаганите  прагове  за  процедурите  за  възлагане  на  поръчки“  (Регламент  2015/2172)). 

Също  така,  с  „Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  2015/1986  на  Комисията  от  11  ноември  2015  г.  за  установяване  на  стандартните  формуляри  за  публикуването  на  обявления  в  областта  на  обществените  поръчки  и  за  отмяна  на  Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  842/2011“  (Регламент  2015/1986)  са  установени  стандартни  формуляри  на  обявленията,  посочени  в  членове  31,  32  и  43  от  Директивата.  Регламент  2015/1986  влезе  в  сила  на  1  декември  2015  г.  От  датата  на  изтичане  на  срока  за  транспониране  на  Директивата  –  18  април  2016  г.,  държавите  –  членки  може  да  използват  единствено  установените  с  Регламент  2015/1986  стандартни  формуляри.  Регламент  2015/1986  е  директно  приложим  в  своята  цялост  във  всички  държави  –  членки  на  ЕС,  което  го  прави  единственият  нормативен  акт  на  Европейския  съюз  в  регулираната  от  него  материя.  Това  означава,  че  приложението  му  се  извършва  и  правните  последици  настъпват,  без  да  са  необходими  действия  или  приемането  на  каквито  и  да  било  актове  по  транспонирането  му  от  държавите  –  членки  или  от  техните  органи.  Като  акт  с  директен  ефект,  Регламент  2015/1986  поражда  директно  права  и  задължения  за  всички  субекти  на  правото  на  ЕС.  

Правителството  на  Република  България  е  предприело  действия  за  транспониране  на  Директивата.  С  Решение  №  457  от  9  юни  2016  г.  Министерският  съвет  одобри  проект  на  нов  Закон  за  концесиите,  който  е  внесен  в  Народното  събрание  и  е  заведен  с  №  602-01-29  от  9  юни  2016  г.  

Във  връзка  с  горното,  независимо  от  датата  на  влизане  в  сила  на  новия  Закон  за  концесиите,  след  18  април  2016  г.  за  всяка  концесия  за  строителство  и  концесия  за  услуги,  която  е  на  стойност  равна  или  по-висока  от  5  225  000  EUR,  следва  да  се  попълва  обявление  в  установения  с  Регламент  2015/1986  стандартен  формуляр.  Това  обявление  следва  да  се  изпрати  чрез  електронни  средства  до  Службата  за  публикации  на  Европейския  съюз  на  адрес:  http://simap.europa.eu.  След  публикуването  на  обявлението  в  „Официален  вестник“  на  ЕС  се  публикува  и  обявление  по  чл.  42,  ал.  2  от  Закона  за  концесиите  (ДВ,  бр.  36  от  2006  г.),  в  което  не  може  да  се  съдържа  информация  за  концесията,  която  не  е  включена  в  обнародваното  в  „Официален  вестник“  на  ЕС  обявление.  

За  допълнителна  информация  и  указания  може  да  се  обръщате  към  Дирекция  „Икономическа  и  социална  политика“  в  администрацията  на  Министерския  съвет  на  адрес:  гр.  София,  п.к.  1594,  бул.  "Княз  Ал.  Дондуков"  №  1,  както  и  към  Мариета  Немска  –  директор  на  дирекция  „Икономическа  и  социална  политика,  тел.  02  940  20  12,  e-mail:  M.Nemska@government.bg,  и  Мариана  Славкова  –  държавен  експерт  в  дирекция  „Икономическа  и  социална  политика“,  тел.  02  940  20  47,  e-mail:  M.Slavkova@government.bg. 

Пълният  текст  на  „Директива  2014/23/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  26  февруари  2014  г.  за  възлагане  на  договори  за  концесия“  може  да  намерите  в  „Европейски  съюз“,  „Законодателство“,  „Директиви“  в  интернет  страницата:  http://www.conces.government.bg.  

Пълните  текстове  на  „Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  2015/1986  на  Комисията  от  11  ноември  2015  г.  за  установяване  на  стандартните  формуляри  за  публикуването  на  обявления  в  областта  на  обществените  поръчки  и  за  отмяна  на  Регламент  за  изпълнение  (ЕС)  №  842/2011“  и  „Делегиран  регламент  (ЕС)  2015/2172  на  Комисията  от  24  ноември  2015  г.  за  изменение  на  Директива  2014/23/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  по  отношение  на  прилаганите  прагове  за  процедурите  за  възлагане  на  поръчки“  може  да  намерите  в  „Европейски  съюз“,  „Законодателство“,  „Регламенти“  в  интернет  страницата:  http://www.conces.government.bg. 
версия 1.24.2.1846