Формулярите на обявленията за концесии без трансграничен интерес, определени със Закона за концесиите, са публикувани в Националния концесионен регистър, раздел „Електронни формуляри“

Дата на публикуване: 19.01.2018

До 2 април 2018 г. обявленията за концесиите без трансграничен интерес ще се попълват в така публикуваните формуляри съгласно Указания за попълването и изпращането на формулярите и за начина на откриване на партиди, които са публикувани в същия раздел на НКР. След 2 април 2018 г. в НКР ще бъдат налични електронни формуляри на обявленията за концесиите без трансграничен интерес.

Дирекция „Икономическа и социална политика“ от Администрацията на Министерския съвет

версия 1.24.2.1846