В раздел „държавна политика за концесиите“ – „други“ е публикувана концепция за възможните решения относно транспонирането на ДИРЕКТИВА 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия

Дата на публикуване: 27.06.2016
В  Раздел  „Държавна политика за концесиите“  –  „Други“  е  публикувана  Концепция  за  възможните  решения  относно  транспонирането  на  Директива  2014/23/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  26  февруари  2014  г.  за  възлагане  на  договори  за  концесия.  Концепцията  е  приета  от  междуведомствена  работна  група,  назначена  от  министър-председателя.  Концепцията  съдържа  анализ  на  законодателството  относно  концесиите  и  публично-частното  партньорство  и  предложения  за  основни  законодателни  решения  за  транспониране  на  Директивата  за  концесиите,  както  и  за  основно  съдържание  на  новия  Закон  за  концесиите.  Доколкото  е  налице  разлика  между  направените  с  концепцията  предложения  и  проекта  на  Закон  за  концесиите,  одобрен  с  Решение  №  457  на  Министерския  съвет  от  9  юни  2016  г.,  същите  са  резултат  от  междуведомственото  съгласуване  и  общественото  обсъждане  на  законопроекта  и  от  приетите  като  резултат  политически  решения.
версия 1.24.2.1846