Обществена поръчка по проект "Усъвършенстване на координацията и мониторинга при реализацията на концесиите"

Дата на публикуване: 27.08.2008
На  22.08.2008  г.  беше  публикувано  Обявление  за  обществена  поръчка  по  открита  процедура  по  ЗОП  с  предмет  “Изпълнение  на  дейности  2,  3,  4,  6  и  7  от  проект  “Усъвършенстване  на  координацията  и  мониторинга  при  реализацията  на  концесии”,  финансиран  от  Оперативна  програма  “Административен  капацитет”.  

Бенефициент  на  проекта  е  дирекция  “Икономическа  и  социална  политика”  на  Министерския  съвет. 

Възложител  на  обществената  поръчка  е  администрацията  на  Министерския  съвет. 

Предмет  на  обществената  поръчка  е  изпълнението  на  следните  дейности  от  проект  “Усъвършенстване  на  координацията  и  мониторинга  при  реализацията  на  концесии”:  
  -  Проучване  на  нормативната  уредба  и  на  европейските  практики  в  областта  на  координацията  при  подготовката  и  предоставянето  на  концесии,  включително  институционализирани  ПЧП,  и  на  мониторинга  на  реализацията  им  в  държави-членки  на  ЕС;  
  -  Анализ  на  функциите,  дейностите  и  административния  капацитет  на  административните  структури  по  концесиите  в  България  на  централно  и  местно  ниво;  
  -  Подобряване  на  дейността  на  Постоянната  комисия  за  публично-частните  партньорства  към  Съвета  за  координация  и  мониторинг  при  реализацията  на  инфраструктурните  проекти  с  национално  значение;  
  -  Проучване  на  опита  на  държави-членки  в  ЕС  в  развитието  на  градската  техническа  и  социална  инфраструктура  чрез  концесии,  вкл.  институционализираните  ПЧП;  
  -  Разработване  на  програми  за  обучение  и  провеждане  на  семинари  за  обучение  за  представители  на  целевите  групи  по:  
а)  координация  при  подготовката  и  мониторинг  на  изпълнението  на  проекти  чрез  концесии,  включително  институционализираните  ПЧП;  
б)  подготовка  и  реализиране  на  проекти  за  развитие  на  градската  техническа  и  социална  инфраструктура  чрез  прилагане  на  концесии,  вкл.  институционализираните  ПЧП,  и  с  възможности  за  финансовата  подкрепа  (съфинансиране)  от  европейските  фондове. 

Краен  срок  за  изпълнение  на  поръчката  е  01.06.2009  г. 

Срок  за  получаване  на  оферти  е  07.10.2008  г.,  17:00  часа. 
  
Отварянето  на  офертите  ще  се  извърши  на  8  октомври  2008  г.  в  14:00  часа  в  заседателната  зала  на  3  етаж  в  сградата  на  Министерския  съвет. 
версия 1.24.2.1846