Обществена поръчка за създаване на програмен продукт по проект "Усъвършенстване на координацията и мониторинга при реализацията на концесиите"

Дата на публикуване: 06.10.2008
На    30.09.2008    г.    беше    публикувано    Обявление    за    обществена    поръчка    по    открита    процедура    по    ЗОП    с    предмет    “Изпълнение    на    дейност  5    от    проект    “Усъвършенстване    на    координацията    и    мониторинга    при    реализацията    на    концесии”,    финансиран    от    Оперативна    програма    “Административен    капацитет”.    

Бенефициент    на    проекта    е    дирекция    “Икономическа    и    социална    политика”    на    Министерския    съвет.  

Възложител    на    обществената    поръчка    е    администрацията    на    Министерския    съвет.  

Предмет    на    обществената    поръчка    е    “Създаване  на  програмен  продукт  за  мониторинг  на  изпълнението  на  проектите,  включени  в  Националната  стратегия  за  интегрирано  развитие  на  инфраструктурата  в  Република  България”. 

Краен    срок    за    изпълнение    на    поръчката    е    01.06.2009    г.  

Срок    за    получаване    на    оферти    е    14.11.2008    г.,    17:00    часа.  
    
Отварянето    на    офертите    ще    се    извърши    на    19.11.2008    г.    в    14:00    часа    в    заседателната    зала    на    3    етаж    в    сградата    на    Министерския    съвет. 
версия 1.24.2.1846