Новини

24.10.2022
Министерският съвет прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2021 г. На 2 0 октомври 2022 г. Министерският съвет прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2021 г. Приетият от Министерския съвет Доклад за дейността на ...
20.09.2022
Публикувани са Препис-извлечение от Протокола от заседанието на Координационния съвет по концесиите, проведено на 14 септември 2022 г., и приетите от съвета Доклад за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2021 г. и Годишен доклад за състоянието на концесиите за 2020 г. На 14 септември 2022 г. се проведе заседание на Координационния съвет по концесиите. Препис-извлечение от протокола от заседанието с приетите решения на съвета може да видите...
04.07.2022
Изменен е Проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Със Заповед на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ е изменен Проект с рег. в ИСУН № BG05SFOP001-2.011-0001 с наименовани...
05.05.2022
Публикувани са Препис-извлечение от Протокола от заседанието на Координационния съвет по концесиите, проведено на 13 април 2022 г., и приетият Правилник за организацията и дейността на съвета На 13 април 2022 г. се проведе заседание на Координационния съвет по концесиите. Препис-извлечение от протокола от заседанието с приетите решения на съвета може да видите т...
12.04.2022
На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства, разработена в изпълнение на Проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства, заедно с проект на доклад на минист...
30.06.2021
Изменен е Проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Със Заповед на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ е изменен Проект с рег. в ИСУН № BG05SFOP001-2.011-0001 с наименование „Ус...
29.04.2021
Министерският съвет прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г. На 28 април 2021 г. Министерският съвет прие Доклада за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2020 г. Приетият от Министерския съвет Доклад за дейността на К...
14.04.2021
Публикувани са Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите и приети Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори В периода 31 март 2021 г. – 08 април 2021 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решения от Координационния съвет по концесиите. Препис-извлечение от Проток...
26.02.2021
В „Държавен вестник“, бр. 17 от 26 февруари 2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Консолидирана версия на Закона за концесиите, включваща измененията и допълненията, може да изтеглите тук. Мотивите към Проекта на Закон за изменение и допълнение на Зако...
19.02.2021
Изменен е Проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Със Заповед на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ е изменен Проект с рег. в ИСУН № BG05SFOP001-2.011-0001 с наименова...
17.02.2021
Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2021 - 2027 година На 17 февруари 2021 г. Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 година...
16.02.2021
Публикуван е Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите В периода 08 февруари 2021 г. – 15 февруари 2021 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решения от Координационния съвет по концесиите. Препис-извлечение от пр...
09.02.2021
Публикуван е Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите В периода 26 януари 2021 г. – 03 февруари 2021 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решения от Координационния съвет по концесиите. Препис-извлечение от прот...
22.01.2021
Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите План за действие за държавните концесии за периода 2021 - 2027 година На 20 януари 2021 г. Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите План за действие за държавните концесии за периода 2021 – 2027 година.  Одобре...
18.12.2020
Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите Актуализиран План за действие за държавните концесии за периода 2019 – 2020 година На 16 декември 2020 г. Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите Актуализиран план за действие за държавните концесии за периода 2019 – 2020 година...
18.12.2020
Публикуван е Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено прието решение от Координационния съвет по концесиите В периода 04 декември 2020 г. – 11 декември 2020 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решение от Координационния съвет по концесиите за приемане на План за дейст...
30.11.2020
Публикувани са Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите и приети Насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори В периода 02 ноември 2020 г. – 16 ноември 2020 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решения от Координационния съвет по концесиите. Препис-извлечение от ...
17.09.2020
Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите актуализиран План за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година Координационният съвет по концесиите прие актуализиран План за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година чрез процедура за неприсъствено приемане на решение...
08.09.2020
Публикуван е Препис-извлечение от Протокол за неприсъствено приети решения от Координационния съвет по концесиите В периода 24 август 2020 г. – 02 септември 2020 г. се проведе процедура за неприсъствено приемане на решение от Координационния съвет по концесиите относно изменение в Актуализ...
19.06.2020
Удължен е срокът за изпълнението на проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“ по Оперативна програма „Добро управление“ Със Заповед на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, срокът за из...
29.05.2020
ЕВРОСТАТ публикува разяснение под формата на методологическа бележка относно въздействията на мерките за COVID 19 върху статистическото третиране на съществуващи договори за публично-частно партньорство и договори за концесии На 12 май 2020 г. ЕВРОСТАТ публикува разяснение под формата на методологическа бележка относно въздействията на мерките за COVID-19 върху статистическото третиране на същес...
14.05.2020
Министерският съвет одобри приетия от Координационния съвет по концесиите актуализиран План за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година На 9 април 2020 г. Координационният съвет по концесиите прие актуализиран План за действие за държавните концесии за периода 2019 - 2020 година. Приетият актуализиран План ...
14.04.2020
Публикувани са Препис-извлечение от Протокола от заседанието на Координационния съвет по концесиите, проведено дистанционно на 09 април 2020 г. и приетите насоки за отстраняване на системни проблеми. На 09 април 2020 г. се проведе дистанционно заседание на Координационния съвет по концесиите с пряко и виртуално участие на членовете на съвета. Препис-извлечение от протокола...
13.04.2020
Прието е изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Координационния съвет по концесиите С Решение по т . 1 от заседанието, проведено на 9 април 2020 г . , Координационният съвет по концесиите прие изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейностт...
13.04.2020
Приет е Докладът за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2019 г. На свое заседание, проведено на 13 февруари 2020 г .,   Координационният съвет по концесиите прие Доклад за дейността си през 2019 г. Приетият доклад е разгледан и приет ...
11.12.2019
Възобновено е действието на Наредбата за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 20 август 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.).   Възобновено е действието на Наредбата за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 20 август...
01.11.2019
Считано от 01 януари 2020 г. Европейският праг по чл. 11, ал. 1 от Закона за концесиите ще е в размер на 5 350 000 евро Прагът е определен с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1827 на комисията от 30 октомври 2019 г . за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отнош...
19.04.2019
В раздел “Информация” е създаден подраздел “Информация за изпълнение на концесионните договори” В подраздела ще се публикува информацията за изпълнение на концесионните договори по чл. 132, ал. 1 от Закона за концесиите, подавана по Образеца на информация за изпълнение на...
19.04.2019
На заседанието, проведено на 17 април 2019 г., Министерският съвет одобри съдържанието на партида за процедура за определяне на концесионер по Закона за концесиите и на партида за концесия. Министерският съвет одобри и образец на информация за изпълнението на концесионен договор, както и образец на писмен отчет за проведена процедура за определяне на концесионер по Закона за концесиите. Съдържанието на партидите е в обхвата по чл. 192, ал. 2 и 3 от Закона за концесиите. Одобрените образци са публикувани в Националния концесионен регистър (НКР), раздел „Информация...
16.04.2019
Координационният съвет по концесиите прие насоки за предотвратяване на системни проблеми по изпълнението на концесионни договори, свързани с изменение в срока на концесията На свое заседание, проведено на 15 април 2019 г., Координационният съвет по концесиите прие насоки относно прилагането на чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 5 от Закона з...
25.02.2019
Дирекция „Икономическа и социална политика“ започна изпълнението на проект с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“ по Оперативна програма „Добро управление“   Администрацията на Министерския съвет е одобрена за бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален...
24.01.2019
Плановете за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. са публикувани в раздел „Информация“, подраздел „Политика за общинските концесии“, подменю „Планове за действие за общински концесии“ В Националния концесионен регистър са публикувани приетите от общинските съвети и изпратени до дирекция „Икономическа и социална политика“ планове за действие за общинските конце...
23.01.2019
Координационният съвет по концесиите прие, а Министерският съвет одобри План за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г. На 17 януари 2019 г. Координационният съвет по концесиите прие План за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г. На заседанието, проведено на 23 януари 2019 г., Мин...
21.01.2019
Координационния съвет по концесиите прие насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането и изпълнението на концесии На свое заседание, проведено на 17 януари 2019 г., Координационният съвет по концесиите прие насоки за отстраняване на системни проблеми, свързани с възлагането и изпълнението на...
21.01.2019
В раздел „Информация“, подраздел „Специализирана дирекция от АМС“, подменю „Документи, съставени от специализираната дирекция в АМС“ е публикувана информация относно прилагането на Закона за концесиите през 2018 г. Информацията е изготвена от дирекция „Икономическа и социална политика“ и е приета за сведение от Координационния съвет по концесиите на заседанието, проведено на 17 януари 2019 ...
19.11.2018
Върховният административен съд спря действието на Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, приета с Постановление № 177 на Министерския съвет от 20.08.2018 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.). Действието на наредбата е спряно с Определение № 10782 от 07 септември 2018 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2018 г.) по административно дело № 10561/2018г. по описа на Върхове...
07.08.2018
Специализираната дирекция от Администрацията на Министерския съвет издаде Указание № 10 от 07.08.2018 г. по прилагането на Закона за концесиите относно плановете за действие за общинските концесии. На основание чл . 41, т . 4 от Закона за концесиите , специализираната дирекция от Администрацията на Министерския съвет издаде указание за изготвяне на плановете за дейс...
07.08.2018
В раздел „Информация“, Дирекция „Икономическа и социална политика“ в специализираната дирекция от АМС разкри ново подменю „Документи за изтегляне“ В новосъздаденото подменю , ще може да откриете всички образци на документи, свързани с прилагането на Закона за концесиите и подзаконовите нормативни актове по неговото п...
21.06.2018
Координационният съвет по концесиите прие, а Министерският съвет одобри Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027) На 19 юни 2018 г. Координационният съвет по концесиите прие Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027). На заседанието, проведено на 20 юни 2...
07.06.2018
В раздел „Информация“, Дирекция „Икономическа и социална политика“ в специализираната дирекция от АМС разкри нова рубрика „Въпроси и отговори“ В рубриката дирекция „Икономическа и социална политика“ публикува отговори на задавани въпроси, свързани с изпълнението на Закона за концесиите.  Въпросите до дирекцията може ...
05.06.2018
Координационният съвет по концесиите прие проект на Национална стратегия за развитие на концесиите и реши същият да бъде публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации На 29 май 2018 г. Координационният съвет по концесиите прие проект на Национална стратегия за развитие на концесиите. Проектът на Национална стратегия за развитие на концесии...
30.04.2018
Координационният съвет по концесиите създаде организация за приемане на Националната стратегия за развитие на концесиите На 30 април 2018 г. се проведе първото заседание на Координационния съвет по концесиите под ръководството на вицепремиера Валери Симеонов. На заседанието си Координационният съве...
12.04.2018
Министър-председателят определи поименния състав на Координационния съвет по концесиите Със Заповед № Р-56 на министър-председателя от 12 април 2018 г. е определен поименния състав на Координационния съвет по концесиите. За председател на съвета е определен заместни...
19.01.2018
Формулярите на обявленията за концесии без трансграничен интерес, определени със Закона за концесиите, са публикувани в Националния концесионен регистър, раздел „Електронни формуляри“ До 2 април 2018 г. обявленията за концесиите без трансграничен интерес ще се попълват в така публикуваните формуляри съгласно Указания за попълването и изпращането на формулярите...
19.01.2018
Указанията, издавани от дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет, може да бъдат намерени в раздел „Информация“ на Националния концесионен регистър. Указанията, издавани от дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет, може да бъдат намерени в раздел „Информация“ на Националния концесионен...
04.01.2018
Формулярите на обявленията за концесии без трансграничен интерес, определени със Закона за концесиите, ще бъдат публикувани в Националния концесионен регистър до края на м. януари 2018 г. С чл. 50, ал. 1 от Закона за концесиите, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 96 от 2017 г. (ЗК) на концедентите е вменено задължение за оповестяване чрез публикуване на обявление ...
04.01.2018
Функциите на специализираната дирекция от АМС, определени със закона за концесиите, се изпълняват от дирекция „Икономическа и социална политика“ Функциите на специализираната дирекция от АМС, определени със Закона за концесиите, се изпълняват от дирекция „Икономическа и социална политика“ Със Заповед № В-205 на министър-п...
21.12.2017
Европейският праг по чл. 11, ал. 1 от Закона за Концесиите, в сила от 1 януари 2018 г., е в размер 5 548 000 евро. Прагът е определен с Делегиран регламент (ЕС) 2017/2366 на Комисията от 18 декември 2017 година за изменение на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отноше...
01.12.2017
На 16 ноември 2017 г. Народното събрание прие на второ четене нов Закон за Концесиите. На  16  ноември  2017  г.  Народното  събрание  прие  на  второ  четене  нов  Закон  за  концесиите.  Законът  отменя  Закона  за  концесиите  от  2006  г.  и  Закона  за  публич...
27.06.2016
В раздел „държавна политика за концесиите“ – „други“ е публикувана концепция за възможните решения относно транспонирането на ДИРЕКТИВА 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия В  Раздел  „Държавна политика за концесиите “  –  „Други“  е  публикувана  Концепция  за  възможните  решения  относно  транспонирането  на  Директива  2014/23/ЕС  на  Европейски...
15.06.2016
На 17 април 2014 г. влезе в сила „ДИРЕКТИВА 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия“ На  17  април  2014  г.  влезе  в  сила  „Директива  2014/23/ЕС  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  26  февруари  2014  г.  за  възлагане  на  договори  за  концесия“ ...
06.10.2008
Обществена поръчка за създаване на програмен продукт по проект "Усъвършенстване на координацията и мониторинга при реализацията на концесиите" На    30.09.2008    г.    беше    публикувано    Обявление    за    обществена    поръчка    по    открита    процедура    по    ЗОП    с    предмет    “Изпълнение    на    дейнос...
27.08.2008
Обществена поръчка по проект "Усъвършенстване на координацията и мониторинга при реализацията на концесиите" На  22.08.2008  г.  беше  публикувано  Обявление  за  обществена  поръчка  по  открита  процедура  по  ЗОП  с  предмет  “Изпълнение  на  дейности  2,  3,  4,  6  и  7  от  проект ...
03.06.2008
Заключителна конференция по проект Twinning Light за концесиите Със  заключителна  конференция  в  хотел  "Радисън"  на  03.06.2008г.  успешно  завърши  изпълнението  на  проект  "Усилване  на  административния  капацитет  на  сектора  на  кон...
15.12.2007
Продължение на дебатите по възможна инициатива за концесиите в Консултативния комитет по обществени договори Неофициален  превод  от  английски  Европейска  комисия   Генерална  Дирекция  “Вътрешен  пазар  и  услуги”  Брюксел  30  ноември  2007  ДИСКУСИОНЕН  ДОКУМЕНТ:  КЛЮЧОВИ  ВЪПРО...
05.11.2007
Дебати по възможна инициатива за концесиите в Консултативния комитет по обществени договори ...
05.11.2007
Дебати по проект на комуникация на комисията за институционализираните ПЧП в Консултативния комитет по обществени договори Неофициален  превод  от  английски  Европейска  Комисия  Генерална  Дирекция  “Вътрешен  пазар  и  услуги”  Брюксел,  10  октомври  2007  г.  Проект  на  Комуникация  на  Комис...
15.06.2006
Модул 5 от обучението в областта на концесионирането На  22  и  23  юни  2006  г.  в  залата  на  първия  етаж  в  Министерството  на  икономиката  и  енергетиката,  ул.  "Триадица"  8  ще  се  проведе  Модул  5  от  обучението  в ...
25.05.2006
Модул 4 от обучението в областта на концесионирането На  5  и  6  юни  2006  г.  в  град  Хисар,  SPA  Хотел  "Аугуста"  ще  се  проведе  Модул  4  от  обучението  в  областта  на  концесионирането,  организирано  от  Програма  СИГ...
18.04.2006
Модул 3 от обучението в областта на концесионирането На  4  и  5  май  2006  г.  в  залата  на  първия  етаж  в  Министерството  на  икономиката  и  енергетиката  ще  се  проведе  Модул  3  от  обучението  в  областта  на  концесион...
20.03.2006
Модул 2 от обучението в областта на концесионирането Вторият  модул  от  обучението  в  областта  на  концесионирането  ще  се  проведе  на  23  и  24  март  2006  г.  в  Министерството  на  икономиката  и  енергетиката,  ул."Триад...
24.02.2006
Министерският съвет прие национална стратегия за развитие на секторите обществени поръчки и концесии за периода 2005-2007г. Министерският  съвет  прие  Национална  стратегия  за  развитие  на  секторите  обществени  поръчки  и  концесии  за  периода  2005-2007  г.  Пълният  текст  на  страгетията  мо...
24.02.2006
Провеждане на обучение в областта на концесионирането Програма  СИГМА  със  съдействието  на  дирекция  „Икономическа  и  социална  политика”  при  МС  организира  обучение  в  областта  на  концесионирането.   Първият  модул  на ...
версия 1.24.2.1846