За НКР


Националният концесионен регистър се поддържа от Министерския съвет чрез дирекция "Координация на политики и концесии".

Националният концесионен регистър е публичен, до него се осигурява свободен достъп чрез интернет и се поддържа като централизирана електронна информационна система, която съдържа база данни:

1) за процедурите за определяне на концесионер, проведени по реда на Закона за концесиите (ЗК);
2) за всички концесии, независимо от реда на тяхното възлагане или предоставяне;
3) с информационен раздел, който включва Националната стратегия за развитие на концесиите, плановете за действие за държавните и за общинските концесии, приложимите нормативни актове за концесиите, насоките, указанията и други документи и информация, свързани с мониторинга, управлението и контрола на концесиите.

Базата данни е в електронна форма и се формира по електронен път чрез обмен на електронни документи и на електронен образ на други документи.

Електронната база данни е създадена и се поддържа по начин, който:

1) гарантира защита на данните срещу заличаване и неправомерно изменение;
2) осигурява достъп до електронната информационна система за вписване на данни от оправомощени лица;
3) осигурява информация за точното определяне на датата и часа на вписване на данните.

Националният концесионен регистър осигурява възможност за подбор (селектиране) на информация по предварително определени критерии.


версия 1.24.2.1846