Въпроси и отговори

 


Въпрос: Необходимо ли е приет план за действие за общинските концесии да бъде актуализиран, в случай че процедура за определяне на концесионер за включен в плана за действие проект за концесия не е открита в планираната година?

Отговор: Съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за концесиите (ЗК) съдържанието на плановете за действие е по години, което налага от страна на съответния общински съвет да бъде приет актуализиран план за действие за общинските концесии. Чрез актуализирането на плана за действие, ще се възпрепятства евентуално обжалване от заинтересовани лица, както и искания за обявяване недействителността на сключения концесионен договор.

Хипотезите, при които е възможно изменението и/или допълнението на плановете за действие за общинските концесии, са изброени в чл. 20 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г. (Наредбата). В съответствие с тези хипотези проекти за концесии, за които не са открити процедури за определяне на концесионер, следва да бъдат изключени от плана за действие за годината, през която процедурата е била планирана за откриване (чл. 20, т. 2 от Наредбата,) и включени за годината, в ще бъдат открити (чл. 20, т. 1 от Наредбата). На осн. чл. 21, ал. 1 от Наредбата изключването и включването на проекта за концесия следва да се реализира с едно решение на Общинския съвет – за актуализация на Плана за действие, а във връзка с чл. 21, ал. 2 от Наредбата е необходимо актуализираният План за действие да бъде изпратен за публикуването му в Националния Концесионен Регистър.

Отговорът е актуален към 12.06.2020 г.

 

Въпрос: Относно сключен до влизане в сила на Закона за концесиите (Обн. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от 02 януари 2018 г.) концесионен договор, който не съдържа клаузи, задължаващи концесионера да застрахова за своя сметка обекта на концесията, следва ли договорът да бъдат изменен, като се сключи допълнително споразумение към него, с което да се включат задължения за застраховане на обекта на концесията за сметка на концесионера и на какво правно основание може да бъде извършено същото?

Отговор: Задължението на концесионера да заплаща застрахователните вноски за имотите – обект на концесията, е задължение „ex lege“, т.е. същото произтича от императивна законова разпоредба. Обстоятелството, че това задължение не е възпроизведено в концесионния договор, не освобождава концесионера от изпълнение на задължението. В тази връзка, считаме че не е необходимо допълване на концесионните договори, за да се осигури изпълнение на законовото задължение. В случай че от страните по концесионния договор се постигне съгласие с договора да се уговори редът за изпълнение на задължението за застраховане на обекта на концесията за сметка на концесионера и последиците от неизпълнение на това задължение, за всеки конкретен случай следва да се прецени приложимостта на една или повече от хипотезите, изброени в чл. 137, ал. 1 от Закона за концесиите.

На осн. чл. 16, ал. 1 от Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите, концедентът е длъжен да изпрати на дирекция „Икономическа и социална политика“ проекта на решение за отправяне или за приемане на предложение за изменение на концесионен договор преди одобряването му от министерския съвет съответно общинския съвет. Към проекта на решение следва да са приложени мотиви, ако такива не са включени в проекта, както и предложението на концесионера, когато е приложимо.

Отговорът е актуален към 12.06.2020 г.

 

Въпрос: Възможна ли е замяна на концесионера по сключен преди влизане в сила на Закона за концесиите (Обн. ДВ. бр. 96 от 1 декември 2017 г., в сила от 02 януари 2018 г.) концесионен договор при извършено преобразуване с универсално правоприемство на концесионера, без преди извършване на преобразуването да е било прието решение от страна на концедента, с което да е дадено съгласие за замяна на концесионера и на какво правно основание може да бъде извършено това?

Отговор: Сключените до влизане в сила на Закона за концесиите (ЗК) концесионни договори се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия. Съгласно § 5, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗК, разпоредбите на ЗК относно изменението и прекратяването на концесионни договори, са приложими и спрямо концесионни договори, сключени преди влизането на същия в сила.

Когато от страна на концедента не е било прието решение, с което да се даде съгласие за замяна на концесионера (каквото е изискването на чл. 143, ал. 2 или 3 от ЗК), може да се приложи нормата на чл. 146, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗК. Посочената разпоредба позволява концесионният договор да не бъде прекратен, когато е извършено преобразуване с универсално правоприемство на концесионера при отсъствие на решение от концедента, с което да е дадено съгласие за замяна на концесионера, ако е изпълнено условието правоприемникът да докаже, че отговаря на условията за участие и че за него не е налице основание за изключване. В тази хипотеза би следвало в определен от концедента срок да се предостави възможност на правоприемника да представи необходимите доказателства, с които да се удостовери, че отговаря на условията за участие и за него не са налице основания за изключване. Ако концедентът прецени, че представените доказателства установяват посочените обстоятелства за правоприемника, договорът следва да запази действието си. При съобразяване с конкретната фактическа обстановка в този случай ще е допустимо изменение на концесионния договор чрез замяна на концесионера по общия ред на основание една от предвидените в ЗК хипотези по чл. 137-139 от ЗК. При мотивиране на основание за изменение на концесионния договор и в зависимост от това кой ще инициира същото, общинският съвет следва да приеме съответно решение на основание чл. 141, ал. 2 във вр. с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗК.

Ако концедентът прецени, че представените доказателства от правоприемника не доказват съответствието му с условията за участие и отсъствието на основание за изключване, концесионният договор следва да се прекрати на основание чл. 146, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗК. В тази хипотеза концесионният договор не се счита за прекратен по право, а е необходимо приемане на решение за прекратяването му от общинския съвет на основание чл. 148, ал. 1 от ЗК във връзка с §5, ал. 2 от ПЗР на ЗК.

Отговорът е актуален към 12.06.2020 г.

 

Въпрос: Какво следва да се има предвид под „уловия за участие“, визирани в хипотезата на чл. 143 от ЗК, когато се подготвя преобразуване с универсално правоприемство на концесионер по концесионен договор, процедурата за определянето на който е била проведена по отменения Закон за концесиите от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., отм.)?

Отговор: Съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за концесиите (ЗК) „условия за участие“ са изисквания към икономическите оператори, които са необходими за изпълнение на концесионния договор и са посочени в обявлението за откриване на процедурата. Законът за концесиите дава възможност на възлагащите органи да определят като условия за участие едно или няколко конкретни изисквания към професионалните или техническите способности на икономическите оператори и/или към тяхното финансово и икономическо състояние по чл. 62 от ЗК, както и изискванията, посочени в чл. 61, ал. 2-5 от ЗК.

Законът за концесиите от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., отм.), не използва понятието „условия за участие“. С разпоредбата на чл. 26 от същия закон е предвидено, че спрямо участниците в процедура за предоставяне на концесията се определят „критерии за подбор“, които, заедно с „минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им“, следва да се посочат в обявлението за провеждане на процедура за предоставяне на концесия.

Съпоставени, понятията „условия за участие“ и „критерии за подбор“ смислово представляват аналогични изисквания спрямо икономическите оператори-участници в процедурата, необходими за изпълнение на концесионния договор и определени като такива с обявлението за откриване/провеждане на процедурата.

Доколкото процедурата за определяне на концесионер, в резултат на която е сключен концесионният договор, е проведена по реда на отменения Закон за концесиите от 2006 г., то спрямо правоприемника следва да се удостовери наличието на определените от концедента като критерии за подбор конкретни изисквания към участниците в проведената процедура, ако такива са били определени от концедента. На основание чл. 41, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗК от 2006 г. (отм.) „критериите за подбор, минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им и документите, с които се удостоверява съответствието с тези изисквания“ следва да се съдържат обявлението за провеждане на процедура за предоставяне на концесия.

          Отговорът е актуален към 12.06.2020 г. 

 

Въпрос: Необходимо ли е проектът на решение, с което се дава съгласие за замяна на концесионера при подготвяно преобразуване с универсално правоприемство на концесионера, да бъде изпратен за изразяване на становище от дирекция „Икономическа и социална политика“ на основание чл. 41, т. 5 б.„в“ от ЗК?

Отговор: Предвид изискването на чл. 143, ал. 3, изречение трето от Закона за концесите (ЗК) за сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор, замяната на концесионера по концесионен договор подлежи на предварителен контрол. Изпълнението на условията по чл. 143, ал. 1 от ЗК, вкл. дали концесионерът отговаря на условията за участие и не е налице основание за изключване, е предмет на извършвания от дирекция „Икономическа и социална политика“ предварителен контрол.

          Отговорът е актуален към 12.06.2020 г.

 

Въпрос: По реда на кой закон следва да се възложи концесия за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (над 25 мегавата) върху имот – частна общинска собственост, земеделска земя – Законът за концесиите (вид: концесия за строителство) или Закона за подземните богатства? Какъв е максимално допустимият срок, за който може да се възложи концесията?

Отговор: Една от целите на възлагането на концесия е „развитие на качествени и достъпни инфраструктура и услуги от обществен интерес“ – чл. 2, т. 1 от Закона за концесиите (ЗК). В съответствие с тази цел водещото при възлагане на концесия не е обектът, а строителството и/или услугите, изпълнението на които се възлага на концесионера. При концесията за строителство публичният орган възлага на икономически оператор изпълнение на строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да експлоатира строежа при поемане на оперативния риск (чл. 7, ал. 1 от ЗК), като правото на икономическия оператор да експлоатира строежа включва предоставянето на приходи от предоставяни чрез строежа услуги и/или от извършването на друга стопанска дейност със строежа. В общия терминологичен речник, който съгласно чл. 14 от ЗК се прилага при възлагане на концесия, не е включено изграждането (проектиране и строителство) на електроцентрали. Съгласно Закона за енергетиката (чл. 39, ал. 1, т. 1) дейностите по производство на електрическа енергия подлежат на лицензиране по същия закон. С чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката е определено, че когато изграждането или разширението на площадкови енергийни обекти се извършва върху имот – общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.

Във връзка с горното, считаме че изграждането на фотоволтаична електроцентрала е лицензионна дейност, която следва да се извършва по инициатива на икономически оператор, без да е необходимо възлагане на концесия. Когато изграждането е върху имот общинска собственост, следва да се прилага посоченият чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката.

          Отговорът е актуален към 12.06.2020 г.

 

Въпрос: Във връзка с въведеното извънредното положение на територията на Република България и финансовите загуби, които търпят концесионерите за периода от 13 март до 13 май, ни предстои сключване на допълнителни споразумения с концесионерите, относно преизчисляване на концесионното възнаграждение за 2020 г. С оглед на това и за прилагане на чл. 137, ал. 1, т. 2 или т. 3 от Закона за концесиите налице ли е ограничение в размера на сумата, с която е възможно да бъде намалено концесионното възнаграждение за 2020 г.?

Отговор: Действащото законодателство не съдържа изрична разпоредба, която да определя размера, до който може да бъде намален размерът на концесионното възнаграждение за определен период от време.

За да се предприеме изменение на концесионен договор, е необходимо една от страните по договора да отправи мотивирано предложение към другата страна. В случай че концесионерът е отправил предложение до концедента в описаната ситуация, в мотивите си той трябва да обоснове наличието на претърпени финансови загуби, причината за загубите и техния размер, както и обвързаността между размера на загубите и предложеното намаляване на концесионното възнаграждение. За всеки конкретен случай концедентът следва да прецени обективността на изложените в предложението факти и обстоятелства и да приеме решение да приеме – изцяло или частично, или да отхвърли предложението.

          Отговорът е актуален към 12.06.2020 г.

 

Въпрос: За какъв програмен период ще трябва да се изготвя план за действие за общинските концесии и кога ще бъде публикуван образец на плана за действие за общинските концесии?

Отговор: На основание чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите (ЗК) планът за действие за общинските концесии се изготвя за всеки програмен период. Съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на ЗК „програмен период“ е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Към момента всеки план за действие за общинските концесии следва да е съобразен с изтичащия в края на 2020 г. настоящ програмен период, като обхваща времето от предполагаемата дата на приемане на плана от общинския съвет до 31 декември 2020 г. и в него трябва да са включени само проекти за концесии, за които процедурата за определяне на концесионер ще бъде открита до края на 2020 г.

От 01 януари 2021 година започва нов програмен период, който обхваща времето от началото на 2021 г. до края на 2027 г. Кметът на общината следва да изготви и предложи на общинския съвет да приеме План за действие на общинските концесии, в който да се включат всички проекти за концесии, за които се планира процедурата за определяне на концесионер да бъде открита в периода 01 януари 2021 г. – 31 декември 2027 г.

На основание чл. 41, т. 9 от ЗК Дирекция „Икономическа и социална политика“ е издала Указание № ЗК-10 от 07 август 2018г. (Указание № ЗК-10, Указанието), което е публикувано в информационния раздел на Националния концесионен регистър на следния адрес: https://nkr.government.bg/Information/GetPage/7efda5ef-2f02-4c72-bd29-95f424e9f9f6. С Указанието са дадени подробни насоки относно определянето на периода на плановете за действие, както и реда за изготвянето и съгласуването им. Приложеният към Указанието „Образец на План за действие за общинските концесии“ е изготвен и съобразен с изискванията на чл. 45, ал. 2 от ЗК и глава трета от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, които изисквания са общовалидни при изготвянето на планове за действие, независимо към кой програмен период са относими същите. Тъй като след издаването на Указанието не са извършени промени в относимите нормативни актове, дирекция „Икономическа и социална политика“ не планира изготвяне на нов образец за следващия програмен период (2021-2027 г.).

          Отговорът е актуален към 12.06.2020 г.


Въпрос: Когато концесия за язовир се определи като концесия за строителство (според Указание № ЗК-15 – независимо от вида, естеството и стойността на допълнително възложеното строителство), достатъчно ли ще е да се изготвят технически, финансово-икономически, правен и други анализи (по чл. 57, ал. 2 от Закона за концесиите) без прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект, идеен проект или друга фаза на инвестиционния проект?

Отговор: Законът за концесиите (ЗК) определя, че резултатът от подготвителните действия е съставена обосновка на концесията, както и съставени проекти на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията (чл. 58, ал. 1). Изготвянето на технически, финансово-икономически, правен и други анализи е определено с чл. 57, ал. 2 от ЗК като възможност, а не като задължително изискване за изготвяне на обосновката. С чл. 57, ал. 3 от ЗК е определена и друга възможност – при концесия, с която се възлага строителство, техническият анализ може да се замени с инвестиционно предложение, което съдържа прединвестиционно проучване, задание за изработване на инвестиционен проект, идеен проект или друга фаза на инвестиционния проект. Във връзка с цитираните законови разпоредби, в случай че концесия за язовир се определи като концесия за строителство, изработването на прединвестиционно проучване не е необходимо условие за откриване на процедурата за определяне на концесионер.

          Отговорът е актуален към 12.06.2020 г.

 

Въпрос: Възможно ли е в документацията за концесията да се посочат прогнозни дата и час за получаване заявленията и офертите (а не конкретни), тъй като същата се изготвя преди всички съгласувателни процедури, преди вземане на решение от Общинския съвет и при възникване на извънредна ситуация (например: вземане на решение от Общинския съвет на следващо заседание), тези дати е възможно да не се спазят?

Отговор: При изготвяне на проектите по чл. 58, ал. 1 от ЗК (на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията) датата и часа за получаване на заявленията и на офертите, както и датата и часа на отваряне на офертите може да бъдат само прогнозни, доколкото отсъства яснота относно датата на издаване на решението за откриване на процедурата. Във всички случаи окончателно определеният конкретен срок за получаване на заявленията и офертите следва да бъде съобразен с условията по чл. 93 от ЗК. Доколкото документацията за концесията не е по образец (за разлика от обявлението), няма пречка и е препоръчително посоченият срок да бъде определен в дни, считано от датата на изпращане на обявлението за откриване на процедурата за публикуване по чл. 76, ал. 1 от ЗК.

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗК решението за откриване на процедурата не би следвало да съдържа каквито и да било срокове. Такива трябва да се съдържат само в документацията за концесията и в обявлението за откриване на процедурата, като релевантни за спазване на условията по чл. 93 от ЗК са само сроковете, посочени в одобрените с решението документи. В случай че в документацията за концесията срокът е определен в дни, следва да е налице съответствие на този срок с конкретните дати, посочени в одобреното обявление за откриване на процедурата.

          Отговорът е актуален към 12.06.2020 г. 

 

Въпрос: Концесионен договор, който е сключен по реда на Закона за концесиите от 2006 г., е изменен с допълнително споразумение, подписано през м. юни 2018 г. Какъв формуляр на обявление за изменение на възложена концесия следва да се попълни, като се има предвид, че:

а) концесията е за строителство; 
б) допълнителното споразумение касае промяна в търговската регистрация на концесионера и включване в строителството на нови подизпълнители?
Отговор: Обстоятелството, че концесията е за строителство, не е релевантно относно формата на обявлението за изменение на възложена концесия. За конкретните изменения, посочени в отговора, е ирелевантен и вида на концесията – с или без трансграничен интерес. Съгласно чл. 141, ал. 4 от Закона за концесиите (ЗК) обявление в електронен формуляр, съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗК (по образец, утвърден с акт на Европейската комисия, какъвто понастоящем е Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011) се попълва само когато измененията са на основание по чл. 138 или чл. 139 от ЗК. В останалите случаи, какъвто е и посоченият във въпроса, обявлението следва да се попълни във формуляра „Обявление за изменение на възложена концесия ( doc , docx )“, който се поддържа в Националния концесионен регистър на адрес: https://nkr.government.bg/OnlineForms и се публикува в „Държавен вестник“ и в Националния концесионен регистър. 

Въпрос: Към настоящия момент възможно ли е да се открива и провежда процедура по възлагане на концесия, без да има приета Национална стратегия за развитие на концесиите, която от своя страна обуславя приемането на план за общинските концесии?

Отговор: Съгласно чл. 51, ал. 1 от Закона за концесиите (ЗК) възлагането на концесията включва извършване на подготвителни действия, провеждане на процедура за определяне на концесионер и сключване на концесионен договор. Понятие „процедура за възлагане на концесия“ не се използва в ЗК. В тази връзка отговорът е относно откриването на процедура за определяне на концесионер.Разпоредбата на чл. 45, ал. 5 от ЗК определя забрана да се открие процедура за определяне на концесионер, която не е включена в плана за действие за държавните концесии, съответно в плана за действие за общинските концесии. С § 41, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗК влизането в сила на посочената разпоредба на чл. 45, ал. 5 е отложено за срок от 12 месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник“. В изпълнение на тази заключителна разпоредба и в съответствие с чл. 41, ал. 3 от Закона за нормативните актове, както и предвид обстоятелството, че ЗК е обнародван в „Държавен вестник“ на 1 декември 2017 г., до 2 декември 2018 г. може да се открие процедура за определяне на концесионер, макар да не е приет съответния план за действие, а ако е приет – процедурата не е включена в него.

 

Въпрос: Какви реквизити следва да съдържа решението на кмета за откриване на процедурата? По стария закон (чл. 39) имаше изрично посочване какво следва да съдържа, а по новия е налице празнота в това отношение?

Отговор: Не е налице празнота в ЗК относно съдържанието на решението за откриване на процедурата за определяне на концесионер. С чл. 72, ал. 1 от ЗК ясно е определено, че с решението за откриване на процедурата се одобряват обявление за откриване на процедурата и документация за концесията. Така одобрените документи трябва да отговарят на съдържанието, определено съответно с чл. 73 – 75 от ЗК относно обявлението, според вида на концесията, и с чл. 78 относно документацията.

 

Въпрос: Допустимо ли е адм. акт, с който кметът открива/приключва/прекратява процедурата, да се наименова заповед, защото по този начин ще получи и номер, а не само дата, както е при решението, тъй като в общината се води заповедна книга, а няма регистър на решенията на кмета? (По стария закон това ставаше с Р-я на ОбС, които си имат пореден номер и дата).

Отговор: Административният акт, с който кметът на общината открива, приключва или прекратява процедура за определяне на концесионер, е определен от ЗК като „решение“. Аналогично, сходните актове на възложителите по Закона за обществените поръчки, също са определени като решения. Воденето на регистър на решенията по ЗК е въпрос на вътрешна организация и би следвало да се определи с вътрешни правила.

 

Въпрос: По стария закон имаше изискване всички документи на хартия да се представят на ел. носител (обикновено на диск) т.е. сканирани, по новия това изискване е усложнено - предвидено е документите да са подписани с ел. подпис - чл. 89, ал. 2. Следва ли в обявлението да се заложи като изискване лицата, кандидатстващи в процедурата да притежават ел. подпис? Защото на практика съм убедена, че лицата, които ще участват, няма да притежават и при неизпълнение на това изискване, заложено в закона, ще следва да бъдат отстранени от участие, нали?

Отговор: Разпоредбата на чл. 89, ал. 2 от ЗК еднозначно определя, че заявлението, предварителната оферта и предложението се представят на електронен носител във формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия оператор. С електронен подпис се удостоверява и пълното и точно съответствие на снетия електронен образ на документите, с които се удостоверяват твърдени от икономическия оператор факти и обстоятелства (чл. 89, ал. 4). Притежаването на електронен подпис не е изискване към кандидатите/участниците в процедурата, а необходимо условие за подаване на изброените документи в изискуемата от ЗК форма. Подаването на тези документи в друга форма следва да се квалифицира като нередовност и би следвало да попадне в хипотезата на чл. 97 от ЗК (за заявлението), съответно на чл. 101, ал. 4, т. 3 – за предложението.

 

Въпрос: По стария закон имаше изискване всички документи на хартия да се представят на ел. носител (обикновено на диск) т.е. сканирани, по новия това изискване е усложнено - предвидено е документите да са подписани с ел. подпис - чл. 89, ал. 2. Следва ли в обявлението да се заложи като изискване лицата, кандидатстващи в процедурата да притежават ел. подпис? Защото на практика съм убедена, че лицата, които ще участват, няма да притежават и при неизпълнение на това изискване, заложено в закона, ще следва да бъдат отстранени от участие, нали?

Отговор: Разпоредбата на чл. 89, ал. 2 от ЗК еднозначно определя, че заявлението, предварителната оферта и предложението се представят на електронен носител във формата на електронен документ, подписан с електронен подпис от лицето, което представлява икономическия оператор. С електронен подпис се удостоверява и пълното и точно съответствие на снетия електронен образ на документите, с които се удостоверяват твърдени от икономическия оператор факти и обстоятелства (чл. 89, ал. 4). Притежаването на електронен подпис не е изискване към кандидатите/участниците в процедурата, а необходимо условие за подаване на изброените документи в изискуемата от ЗК форма. Подаването на тези документи в друга форма следва да се квалифицира като нередовност и би следвало да попадне в хипотезата на чл. 97 от ЗК (за заявлението), съответно на чл. 101, ал. 4, т. 3 – за предложението.

В допълнение, изискването за представяне на изброените документи във формата на електронен документ не следва да се разглежда като усложнение на процедурата, а като намаляване на административната тежест и облекчаване на достъпа на икономическите оператори. Както е посочено в съображение № 74 на Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия „Електронните средства за информация и комуникация могат … да увеличат ефективността, бързината и прозрачността на процесите за възлагането на концесиите. Те биха могли да се превърнат в стандартни средства за комуникация и обмен на информация в процедурите за възлагане на концесия, тъй като увеличават съществено възможностите на икономическите оператори да участват в процедури за възлагане на концесия в рамките на целия вътрешен пазар“.

 

Въпрос: Как ще се брои срокът за получаване на офертите? По стария закон имаше опции една от които бе, календарни дни след обнародването, в новия е налице празнота в това отношение. Допустимо ли е да бъде заложено в обявлението по този начин-25 дни след обнародване в ДВ, като се има предвид, че по новия закон не е фиксиран срок, в който ДВ да извърши обнародването? Освен това в чл.78 от новия закон е предвидено изрично в документацията да се посочат дата и час за получаване на офертите, както и за отварянето им, като същата се публикува в НКР едновременно с обявлението.

Отговор: Законът за концесиите определя минималните срокове за получаване на заявления, предварителни оферти и оферти. В чл. 93, ал. 2 от ЗК е определено, че срокът за подаване на заявления и оферти в открита процедура започва да тече от датата на изпращане за публикуване по чл. 76, ал. 1 (в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно – в Държавен вестник“) на обявлението за откриване на процедурата, както и че този срок не може да бъде по-кратък от 30 дни, а за концесиите без трансграничен интерес – по-кратък от 25 дни. В тази връзка датата на публикуване в „Държавен вестник“ е ирелевантна за определяне на срока за получаване на заявленията и офертите. Няма пречка сроковете за получаване и за отваряне на офертите да бъдат съобразени с изискванията на чл. 93, ал. 2 от ЗК като се определят като конкретен ден от месеца, доколкото релевантната дата за тяхното броене – тази на изпращане на националното обявление за публикуване в „Държавен вестник“, е изцяло в правомощията на определеното от концедента длъжностно лице по чл. 76 от ЗК. В тази връзка в електронния формуляр на националното обявление, съдържащ се в Националния концесионен регистър, сроковете относно заявленията и офертите се определят като конкретна дата.

 

Въпрос: Следва ли обявлението в НКР да се публикува едва след като е обнародвано в ДВ, а не както бе досега едновременно се изпращаше до двете институции? (Досега в документацията се посочваха календарни дни след обнародването за получаване на оферти и за отварянето им и изчисляването на  точните дати се случваше след това и с нарочно съобщение се указваха на заинтересованите лица).

Отговор: Законът за концесиите обвързва публикуването на националното обявление в Националния концесионен регистър с изпращането му за публикуване в „Държавен вестник“, а не със самото публикуване в този вестник – „след извършване на действията по ал. 1“ (чл. 76, ал. 2 от ЗК). В тази връзка не е необходимо да се изчака публикуването на обявлението в „Държавен вестник“, за да се открие партида на процедурата в Националния концесионен регистър и в нея да се публикуват документите, определени в чл. 76, ал. 2 от ЗК: решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата (национално обявление в конкретния случай), документацията за концесията и обосновката на концесията. Следва да се има предвид, че отсъствието на конкретни срокове за откриване на партидата на концесията е с цел да не се създава излишна административна тежест на концедентите и на определените от тях длъжностни лица, но същото не трябва да води до неизпълнение на изискването за осигуряване на „неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за концесията“, определено с т. 2 от Приложение № 8 към чл. 75, ал. 2 от ЗК. В тази връзка цитираното изискване от разпоредбата на чл. 76, ал. 2 от ЗК „след извършване на действията по ал. 1“ следва да се прилага своевременно, поради което е препоръчително да се извърши в деня на изпращане на националното обявление за публикуване в „Държавен вестник“.

 

Въпрос: По какъв ред допуснатите участници ще разберат за решението на комисията? По новия закон има празнота, по стария се изпращаше уведомление и отделно от това се публикува съобщение на интернет страницата на общината и във вестника.

Отговор: Във въпроса не се уточнява кое решение на комисията се има предвид, но от контекста може да се предположи, че става въпрос за решението по чл. 99, ал. 1 от ЗК, с което комисията приключва действията по допускане на участниците. С чл. 99, ал. 3 от ЗК ясно е определено, че това решение се съобщава в деня на отваряне на офертите. Когато участник не присъства на отварянето на офертите, комисията може да го уведоми за това решение при условията и по реда на Раздел VІ от Глава трета на ЗК „Обмен на информация при провеждане на процедурата за определяне на концесионер“.

 

Въпрос: В новия закон не са предвидени изрично документите, с които се доказват липсата на обстоятелства относно основания за изключване и условия за участие? Предвид усложнените изисквания, заложени в новия закон, моля за посочването им. Освен това кои от тях следва да се изискват по служебен път: Пример: свидетелството за съдимост, удостоверението от НАП и от местни данъци на общината, удостоверението за липса на производство по несъстоятелност, ако иконом. оператор е търговско дружество имаме ли основание да ги изискваме служебно от съответните институции и ако отговорът е да, как на практика ще се случи това или е ангажимент на лицата, определени за концесионери?

Отговор: Член 86, ал. 1, т. 4 и 5 определят, че заявлението съдържа деклариране съответно на отсъствието на основание за изключване и на съответствието с условията за участие, като в чл. 86, ал. 2 е дадено изключение от правилото за деклариране, като е посочено, че „документите, с които кандидатът или участникът доказва изпълнението на изискванията за професионални или технически способности и/или за финансово и икономическо състояние“, следва да се приложат към заявлението. Следователно, концедентът и комисията нямат право да изискват от кандидатите и участниците представяне на никакви документи относно посочените обстоятелства, с изключение на тези по чл. 86, ал. 2 от ЗК.

С чл. 121, ал. 1 от ЗК е определено, че преди сключването на концесионния договор участникът, определен за концесионер, представя на концедента „доказателства, които удостоверяват декларираните със заявлението факти и обстоятелства“, като е поставена забрана концедентът да изисква представянето на доказателства за факти и обстоятелства, които са „достъпни чрез електронен публичен безплатен регистър“, или „когато информацията, съответно достъпът до тази информация за тях се предоставя от съответния компетентен орган на концедента служебно“. Конкретните документи и обстоятелството дали някой от тях попада в посочената хипотеза на чл. 121, ал. 1, т. 1 и 2 следва да бъдат определени при провеждане на подготвителните действия, за да се изпълни изискването на чл. 78, ал. 1, т. 10 от ЗК документите да се посочат в документацията за концесията.

 

Въпрос: По стария закон бе предвидено депозит за участие в процедурата, по новия е налице празнота? Допустимо ли е да се заложи това изискване в обявлението?

Отговор: С т. 2 от Приложение № 8 към чл. 75, ал. 2 от ЗК, с което е определено минималното съдържание на националното обявление е определено изискването в обявлението да се посочи „електронен адрес или интернет адрес, на които ще се предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за концесията; в случаите, когато има заличена информация – указание за начина, по който може да се получи достъп до заличената част от документацията за концесията.“ От това изискване, както и от императивната разпоредба на чл. 76, ал. 2 от ЗК за публикуване на документацията за концесията по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър следва, че поставянето на изискване за представяне от участниците на депозит за участие в процедурата може да се квалифицира като незаконосъобразност, включително като нарушение на принципите по чл. 4, ал. 1 от ЗК.

 

Въпрос: По стария закон, в частност в правилника по приложението му бе предвидено концесионните анализи, обосновката, документацията и проекта на концесионен договор да могат да се изготвят и от външни експерти, определени по реда на ЗОП. В сега действащата наредба по чл.35 от закона е предвидено само за изготвяне на финансово-икономическия анализ по такъв ред. Допустимо ли е по аналогия да се приложи и за останалите анализи и за обосновката?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2 изготвянето на технически, финансово-икономически, правен и други анализи е възможност, а не задължително изискване при провеждане на подготвителните действия. Изключение е предвидено в чл. 57, ал. 4 от ЗК относно финансово-икономическия анализ, изготвянето на какъвто е задължително при концесия с плащане от концедента. Законът за концесиите не поставя изисквания или ограничения относно реда за изготвяне на анализите. Няма пречка същото да се възложи на външни експерти. Препоръчително е с вътрешни правила да се определят случаите, при които може да се извършва възлагане на външни експерти, като при възлагането следва да се спазват правилата на Закона за обществените поръчки.

 

Въпрос: Относно възможността за удължаване на срока на концесията съгласно чл. 34 е предвидено това да стане чрез обявлението т.е. при концесия за ползване в обявлението е указан максималния срок от 25 г., плюс възможност за удължаване до 8 г. и 3 м. или общо продължителността на концесията за ползване да бъде 33 г. и 3 мес. В чл. 69, ал. 2, т. 7 е предвидено, че този показател може да се включи в критериите за възлагане и аз го тълкувам, че участникът определя продължителността на концесията, а не концедента т.е. залага се 25 г., но в предложението е посочено 24 г. това ли остава като срок на концесията?

Отговор: С чл. 34, ал. 1 от ЗК е определен максималният срок, за който може да се възлага концесията, като за концесия за ползване той е 25 години. Разпоредбата допуска така определеният максимален срок да бъде друг, ако това е предвидено със специален закон. В рамките на определения от закона максимален срок, с обявлението за откриване на процедурата за определяне на концесионер концедентът следва да определи максималния срок за конкретната концесия. Когато конкретният срок на концесията е определен като критерий за възлагане (чл. 69, ал. 2, т. 7 т. 2), същият ще се определи с офертата на участника, определен за концесионер, като не може да бъде по-дълъг от определения с обявлението максимален срок. Когато конкретният срок на концесията не е определен като критерий за възлагане, концедентът би могъл да посочи, че същият е равен на максималния срок, определен с обявлението, или че може да бъде и по-кратък. Във втората хипотеза конкретният срок също ще се определи с офертата на участника, определен за концесионер. Аналогичен е подходът и в случаите, когато с обявлението концедентът е определил и прогнозен общ срок на всички допустими удължавания. В тези случаи, ако конкретният срок, предложен с офертата на участника, определен за концесионер, е по-кратък от максималния срок, определен с обявлението, общият срок на всички допустими удължавания не може да бъде по-дълъг от една трета от конкретния срок на концесията (чл. 34, ал. 1, изр. второ от ЗК).

 

Въпрос: В чл. 16, ал.1 е дефинирано понятието на концесионна територия при концесия за строителство и за услуги. При тълкуване на ал. 2 на цитирания член във връзка с чл. 9, ал. 1 считам че при концесия за ползване концесионната територия съвпада с обекта на концесия (в частност имам предвид концесиите за ползване на язовири). Според Вас това ли е вложеният от законодателя смисъл в този текст на закона?

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗК концесионна територия се определя винаги при концесия за строителство. При концесия за услуги концесионна територия се определя само когато това следва от естеството на обекта на концесията. Законът за концесиите не допуска възможност за определяне на концесионна територия при концесия за ползване, което е обусловено от естеството на обекта на концесията, който е определен от чл. 15, ал. 4 от ЗК като „обект, определен със закон за изключителна държавна собственост, както и обект, имот или част от имот – публична държавна или публична общинска собственост“. В тази връзка, доколкото обектът на концесията има определена територия, същата е индивидуализиращ елемент на самия обект, но не представлява концесионна територия по смисъла на ЗК. За разлика от концесионната територия, ЗК не обуславя принадлежностите към обекта на концесията в зависимост от вида на концесията, поради което и при концесия за ползване може да се определят една или повече принадлежности, ако е налице територия, прилежаща инфраструктура или друга вещ, които отговарят на условията, определени с чл. 16, ал. 3 от ЗК.

 

Въпрос: Какъв период следва да обхващат плановете за действие за концесиите, които се разработват в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018-2027 г.), одобрена от Министерския съвет през месец юни 2018 г.?

Отговор: Член 45, ал. 2 от Закона за концесиите и чл. 9, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията (обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.) определят срока на действие на плана за действие за държавните концесии, съответно на плановете за действие за общинските концесии – за всеки програмен период. Националната стратегия за развитие на концесиите от месец юни 2018 г. е със срок действие до края на 2027 г., т.е. тя обхваща настоящия и следващия програмен период. Следователно плановете за действие за концесиите за програмен период 2014 – 2020 г. се изготвят за периода 2018 – 2020 г., а за следващия програмен период – за периода 2021 – 2027 г.

 

Въпрос: : До кога могат да се правят предложения за включване на проекти в плановете за действие за концесиите?

Отговор: 

Съгласно § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите Министерският съвет и общинските съвети трябва да одобрят съответния план за действие в срок до 3 месеца от одобряването на Националната стратегия за развитие на концесиите. С оглед спазването на този срок с § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията е определено, че предложенията за включване на проекти в плановете за действие за концесиите за настоящия програмен период  – до 2020 г. се правят в срок до 2 месеца от одобряването на Националната стратегия за развитие на концесиите. Стратегията е одобрена от Министерския съвет с протоколно решение № 24 от 20 юни 2018 г., поради което срокът за изготвяне на предложенията е до 21 август 2018 г. Този срок е определен с оглед осигуряване на необходимото време за изготвяне и одобряване на плановете за действие за концесиите за програмен период 2014 – 2020 г. в срока по § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите.

За следващия програмен период 2014 – 2020 г., включен в Националната стратегия за развитие на концесиите, срокът за предложенията за включване на проекти в плановете за действие за концесиите ще бъде в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията - до 3 месеца преди началото на следващия програмен период – 01.01.2021 г.

Следва да се има предвид, че предложения за включване на проекти в плановете за действие за концесиите могат да се правят и след тяхното одобряването от Министерският съвет, съответно от общинските съвети, във всички случаи, когато възникне необходимост от възлагане на концесия след нейното иницииране служебно от концедента или по предложение на икономически оператор (чл. 55 от Закона за концесиите). В тези случаи направените предложени се включват в съответния план по реда на чл. 37, т. 1, чл. 38, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 40, ал. 3, т. 2 и чл. 56, ал. 3 от Закона за концесиите и чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост.

Съображения относно субектите, които може да правят предложения за включване на проекти за концесии в плановете за действие се съдържат в Указание № 9 от 18 юли 2018 г. на дирекция „Икономическа и социална политика“, което е публикувано в Националния концесионен регистър на адрес:

https://nkr.government.bg/Information/GetPage/7efda5ef-2f02-4c72-bd29-95f424e9f9f6.

 

Въпрос: Какви са последиците от спиране на действието на Наредбата по чл. 44 от действащия Закон за концесиите за договори, сключени по Закона за концесиите (отм.)?

Отговор: С Определение № 10782 от 7 септември 2018 г. на Върховния административен съд (ВАС) по административно дело № 10561/2018 г. е спряно действието на Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите (Наредбата), приета с ПМС № 177 от 20 август 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 2018 г.). До приключване на производството по адм. д. № 10561/2018 г., с които ще се реши по същество спора по законосъобразността на Наредбата, последната не следва да се изпълнява. 

 

Въпрос: Какъв е редът за отчитане на изпълнението на концесионните договори, сключени по „стария“ закон?

Отговор: На осн. § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (ЗК) сключените до влизането в сила на Закона за концесиите концесионни договори,запазват действието си и се изпълняват в съответствие с договорените в тях условия“. От цитираната разпоредба следва, че концесионерът по концесионен договор, който попада в хипотезата на разпоредбата, следва да отчита изпълнението на договора по реда, определен с последния.

В случай че въпросът касае предоставянето на информацията по чл. 132, ал. 1 от ЗК за изпълнение на концесионен договор, следва да се има предвид следното: Задължението за вписване по партидата на определена концесия в НКР на данни за изпълнението на концесионния договор по образец, одобрен от Министерския съвет следва да се изпълнява след приемане от Министерският съвет на решение, с което одобрява образеца на информацията по чл. 192, ал. 3, т. 8. До тогава определено от съответния министър/кмет на община длъжностно лице следва да представя в НКР информация за изпълнението на всеки действащ концесионен договор по досегашните образци, които се поддържат на интернет страницата на НКР и ще се вписва по партидата на концесията от длъжностни лица от специализираната дирекция в Администрацията на Министерския съвет. Достатъчно е информацията да се представи по електронен път на електронна поща: NKR@government.bg.


 

Въпрос: Достатъчно ли е подаването на формулярите по чл. 132, ал. 1 от съответното длъжностно лице за 2017 г.?

Отговор: За 2017 г. информация за изпълнението на концесионен договор следва да се представи по досегашните образци така, както е посочено в отговора на предишния въпрос.


Въпрос: Необходимо ли е за 2017 г. да бъде внасян пред Общинския съвет годишен доклад от кмета на общината съгласно чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, при условие, че не е приет План за действие за общинските концесии?

Отговор: Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, приета с ПМС № 83 от 22.05.2018 г., (обн., ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г., в сила от 29.05.2018 г.), в Плана за действие за общинските концесии се включват планирани процедури за определяне на концесионер, наричани "проекти за концесии". В съответствие с посочената разпоредба годишните отчети по чл. 132, ал. 2 от ЗК следва да бъдат в две части: В първата част следва да се предостави информация за изпълнението на включените в Плана за действие планирани процедури за определяне на концесионер. Тази информация следва да съдържа данни относно провеждането на подготвителните действия и готовността за откриване на процедурата през годината, определена с плана. Ако е приложимо, следва да се представи и информация относно установени или потенциални пречки за откриване на процедурата. Когато не е приет План за действие за общинските концесии, информация за изпълнение на включени в отчета проекти не следва да се предоставя в отчета. Във втората част на отчета следва да се представи информация за изпълнението на концесионните договори, независимо от датата на тяхното сключване. Така представеният отчет следва да се одобри от общинския съвет на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК.

 

Въпрос: Във връзка с контрола по изпълнението на сключените по стария закон договори запазва ли действието си така наречената Комисия за контрол на концесиите съгласно чл. 105, ал. 3 от ППЗК?

Отговор: С § 1, т. 1 от Постановление № 177 на Министерския съвет за приемане на нормативни актове (обн., ДВ, бр. 70 от 24.08.2018 г.) е отменен Правилникът за прилагане на Закона за концесиите, приет с Постановление № 161 на Министерския съвет от 2006 г. Не е налице преходна разпоредба, с която да се продължи действието на която и да е разпоредба от отменения правилник, поради което е недопустимо позоваване на ППЗК отм. за действие на посочената във въпроса комисия. Няма пречка с вътрешните правила по чл. 5а от Закона за администрацията или с друг акт, утвърден от кмета на общината, да се уреди изискване за създаване на такава комисия и да се определят правилата за нейната работа.

 

Въпрос: Когато не е приет План за действие за програмен период 2014-2020 г. и възникне необходимост от стартиране на процедура за определяне на концесионер, инициирана от концедента (Кмета на общината), а не от икономически оператор, имайки предвид, текста на чл. 10, ал. 3, чл. 11, ал. 1 и чл. 18 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, какъв период следва да обхваща плана за действие, в който ще бъде включен проекта на концесията?

Отговор: Съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за концесиите (ЗК) планът за действие за общинските концесии се изготвя за всеки програмен период. В цитираното в писмото Ви Указание № ЗК-10 от 7 август 2018 г. дирекция „Икономическа и социална политика“ е указала, че „за настоящия програмен период (2014-2020 г.) Планът за действие следва да обхваща периода от предполагаемата дата на приемане на плана от общинския съвет до 2020 г. включително, като в плана се включват само проекти за концесии, за които се предлага процедурата за определяне на концесионер да бъде открита до края на 2020 г.“ Следователно, при наличие на необходимост решение за откриване на процедура за определяне на концесионер за определена концесия да се издаде през 2020 г., е необходимо да се изпълни условието по чл. 10, ал. 3 от Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, обн., ДВ, бр. 44 от 2018 г. (Наредбата) и проектът за тази концесия да се включи в план за действие. При условие, че такъв план не е приет за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с цитираното указание общинският съвет би следвало да приеме План за действие с период 2020 г. В случай че не е налице готовност процедурата за предоставяне на концесията да се открие през 2020 г., проектът за тази концесия би следвало да се включи в план за действие за периода 2021-2027 г.

 

Въпрос: Когато се приеме план за действие за съответен програмен период това означава ли, че във връзка с проектите на концесии, включени в него, процедурите за определяне на концесионер трябва да са стартирани, проведени и приключили в рамките на програмния период, за който се приема планът. Съществува ли възможност процедура, стартирана в изпълнение на план за действие за предходен програмен период да бъде приключена през следващ програмен период?

Отговор: Законът за концесиите и Наредбата не поставят изискване провеждането и приключването на процедурата за определяне на концесионер за проект, включен в план за действие, да приключат в определен период, вкл. в периода на плана за действие. За да е налице изпълнение на план за действие е достатъчно решението на концедента за откриване на процедурата да е прието през съответната година в рамките на периода, за която е включен съответния проект за концесия. В случай че общинският съвет приеме план за действие за периода 2020 г., достатъчно е процедурата да се открие през тази година, като датата на приключване на процедурата е ирелевантна.

 

Въпрос: Ако постъпи предложение за включване на проект на концесия в плана за действие от страна на икономически оператор до три месеца преди началото на новия програмен период, в плана за кой програмен период следва да се отрази предложението – за текущия или предстоящия?

Отговор: Предложението на икономически оператор по чл. 56 от ЗК не следва да се отъждествява с предложение за включване в съответния план за действие. Предложението на икономически оператор изразява виждането на оператора за конкретна концесия и има за цел да инициира пред кмета на общината нейното възлагане. Предложение за включване на проект за концесия в план за действие може да прави само кмет на община и то отразява провежданата от него политиката на конкретната община (виж Указание № ЗК-9 от 18 юли 2018 г. по прилагане на ЗК, което е публикувано в информационния раздел на Националния концесионен регистър).

В зависимост от качеството на предложението на икономическия оператор за възлагане на концесия съобразно изискванията на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗК, кметът на общината, на основание чл. 56, ал. 3 от ЗК, преценява целесъобразността от предприемане на действия за включването на проекта в съответния план за действие. Ако се прецени, че качеството на предложението на икономическия оператор позволява изработване на обосновка на концесията, както и на проекти на документация за концесията и на обявление за откриване на процедурата, както и че до края на 2020 г. може да се издаде решение за откриване на процедурата, проектът на концесията може да се включи в плана за действие за общинските концесии за периода 2020 г. В противен случай, проектът на концесията следва да се включи в плана за действие за общинските концесии за следващия програмен период.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

версия 1.24.2.1846