НКР се поддържа от дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет

адрес: гр. София, п.к. 1594, бул. „Дондуков“ № 1
Телефон: 02 940 2846
Факс: 02 988 2575

Въпроси към дирекцията относно прилагането на Закона за концесиите и подзаконовите актове по неговото прилагане може да се задават на адрес: DESP@government.bg.

Електронни формуляри и други документи за публикуване в Националния концесионен регистър за концесии, които са предоставени преди влизане в сила на Закона за концесиите (ДВ, бр. 96 от 2017 г.) се изпращат на адрес: NKR@government.bg.


версия 1.24.2.1846