Информация за процедура № 111-92/20.04.2021

Вид на концесията Държавна
Концедент Министър на транспорта и съобщенията
Наименование на концесията Възлагане на концесия за строителство на пристанищен терминал със зимовник - Русе, част от пристанище за обществен транспорт Русе
Предмет на концесията Концесия за строителство
Вид на процедурата за определяне на концесионер Открита процедура
Кратко описание Обект на концесията ще бъде пристанищен терминал, част от пристанище за обществен транспорт Русе, на който има създадени условия и за временен престой на кораби и други плаващи съоръжения в акваторията му, с цел предпазването им от въздействието на стихийни природни явления т.е. пристанищен терминал със зимовник, който ще бъде изграден (проектиран, изграден, включително чрез разширение, преустройство, реконструкция и рехабилитация на съществуващото не доизградено специализирано пристанище), експлоатиран, поддържан и управляван върху концесионна територия – публична държавна собственост и принадлежностите към нея със средства на концесионера и на негов риск.
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Писмен отчет за процедурата по образец Отчет за проведена процедура 13.08.2021 г. Свали
Решение за определяне на концесионер РК-8/15.07.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13.08.2021 г. Свали
Друг документ Отговор на постъпило запитване от 20.05.2021 г. 20.05.2021 г. Свали
Друг документ Приложение №12 към Документацията - Проект на концесионен договор 20.05.2021 г. Свали
Решение за откриване на процедура РК-3 от 06.04.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 20.04.2021 г. Свали
Обявление за откриване на процедура Обявление № 2021/S 076-195705, публикувано в „Официален вестник“ на европейския съюз 20.04.2021 г. Свали
Документация за концесията Документация за концесията 20.04.2021 г. Свали
Обосновка на концесията Обосновка на концесията 20.04.2021 г. Свали
версия 1.24.2.1846