Информация за процедура № 121-194/17.10.2022

Име на концесия Концесия за строителство в поземлен имот, публична общинска собственост - язовир с идентификатор 36172.170.121, област Пазарджик, община Септември, с. Карабунар, м. ШАРОВИЦА, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ 187676 кв. м, стар номер 000022 (АПОС №3541/21.08.2019 г., вписан в Агенцията по вписванията, служба по вписванията при Районен съд на Пазарджик под №34, том 23, Вх. рег. №6541/29.08.2019 г.)
Вид на концесия Общинска
Предмет на концесията Концесия за строителство
Концедент Кмет на община Септември
Обявления
Документ Дата на публикуване в НКР Статус №/дата на публикуване в ДВ
Национално обявление 17.10.2022 г. Изпратено към ДВ 2/17.10.2022 Отвори Националното обявление
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Писмен отчет за процедурата по образец 10.02.2023 г. Свали
Решение за определяне на концесионер 12.12.2022 г. Свали
Решение за откриване на процедура 17.10.2022 г. Свали
Документация за концесията 17.10.2022 г. Свали
Обосновка на концесията 17.10.2022 г. Свали
версия 1.24.2.1846