Информация за процедура № 111-53/04.03.2020

Вид на концесията Държавна
Концедент Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наименование на концесията Възлагане на концесия за строителство на обект „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив“ – публична държавна собственост
Предмет на концесията Концесия за строителство
Вид на процедурата за определяне на концесионер Открита процедура
Кратко описание Обекта на концесията е с определена концесионна територия в размер на 2 376 517 кв. м съгласно площите на ПИ, посочени в издадените актове за публична държавна собственост, съответно 2 376 464кв.м. съгласно площите на ПИ, посочени в издадените скици, подробно описан в документацията за концесията и включващ: 1. поземлени имоти и сгради - публична държавна собственост; 2. съоръжения и прилежаща инфраструктура; 3. имоти и вещи - публична държавна собственост, представляващи сгради, съоръжения и системи на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване), намиращи се на територията на летище Пловдив; 4. сгради, съоръжения и оборудване, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера на негов риск и с негови средства при условия и по ред, определени в концесионния договор. С допълнително споразумение към концесионния договор като част от обекта на концесия могат да бъдат включени и други имоти при определени условия съгласно документацията за концесията.
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Разяснения и допълнителна информация Въпроси и отговори от 09.03.2021 г. 9.3.2021 г. Свали
Документацията за концесията Документация за концесията, изменена с Обявление за поправка № 2020/S 074-177384 от 15.04.2020 г., Обявление за поправка № 2020/S 132-324956 от 10.07.2020 г., Обявление за поправка № 2020/S 200-486521 от 14.10.2020 г., Обявление за поправка № 2020/S 233-576434 от 30.11.2020 г. и Обявление за поправка 2021/S 040-101195 от 26.02.2021 г. 26.2.2021 г. Свали
Решение за поправка Решение РК № 7 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 26.2.2021 г. Свали
Обявление за поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация № 2021/S 040-101195 от 26.02.2021 г. 26.2.2021 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация Въпроси и отговори от 04.02.2021 9.2.2021 г. Свали
Документацията за концесията Документация за концесията, изменена с Обявление за поправка № 2020/S 074-177384 от 15.04.2020 г., Обявление за поправка № 2020/S 132-324956 от 10.07.2020 г., Обявление за поправка № 2020/S 200-486521 от 14.10.2020 г. и Обявление за поправка № 2020/S 233-576434 от 30.11.2020 г. 30.11.2020 г. Свали
Решение за поправка Решение РК № 6 на министъра ба транспорта, информационните технологии и съобщенията. 30.11.2020 г. Свали
Обявление за поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация № 2020/S 233-576434 от 30.11.2020 г. 30.11.2020 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация Въпроси и отговори от 12.11.2020 г. 17.11.2020 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация Въпроси и отговори от 04.11.2020 г. 9.11.2020 г. Свали
Документацията за концесията Документация за концесията, изменена с Обявление за поправка № 2020/S 074-177384 от 15.04.2020 г., Обявление за поправка № 2020/S 132-324956 от 10.07.2020 и Обявление за поправка № 2020/S 200-486521 от 14.10.2020 14.10.2020 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация Приложение 4 към Документацията 14.10.2020 г. Свали
Решение за поправка Решение РК № 5 на министъра ба транспорта, информационните технологии и съобщенията. 14.10.2020 г. Свали
Обявление за поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация 2020/S 200-486521 от 14.10.2020 14.10.2020 г. Свали
Документацията за концесията Документация за концесията, изменена с Обявление за поправка № 2020/S 074-177384 от 15.04.2020 г. и Обявление за поправка № 2020/S 132-324956 от 10.07.2020 10.7.2020 г. Свали
Решение за поправка Решение РК № 4 на министъра ба транспорта, информационните технологии и съобщенията. 10.7.2020 г. Свали
Обявление за поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация 2020/S 132-324956 от 10.07.2020 10.7.2020 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация Въпроси и отговори от 15.06.2020 15.6.2020 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация Въпроси и отговори_11.06.2020 11.6.2020 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 8.5.2020 г. Свали
Разяснения и допълнителна информация 16.4.2020 г. Свали
Документацията за концесията Документация за концесията, изменена с Обявление за поправка № 2020/S 074-177384 от 15.04.2020 г. 15.4.2020 г. Свали
Решение за поправка Решение РК № 3 на министъра ба транспорта, информационните технологии и съобщенията. 15.4.2020 г. Свали
Обявление за поправка Обявление за изменения или за допълнителна информация 2020/S 074-177384 от 15.04.2020 г. 15.4.2020 г. Свали
Друг 4.3.2020 г. Свали
Решение за откриване на процедура 4.3.2020 г. Свали
Обявление за откриване на процедура 4.3.2020 г. Свали
Документацията за концесията Документация за концесията 4.3.2020 г. Свали
Документацията за концесията Документация за концесията с всички приложения 4.3.2020 г. Свали
Обосновката на концесията 4.3.2020 г. Свали
версия 1.24.2.1846