Информация за процедура № 121-76/24.11.2020

Вид на концесията Общинска
Концедент Кмет на община Габрово
Наименование на концесията Концесия на обекти, собственост на Община Габрово, а именно плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“
Предмет на концесията Концесия за строителство
Вид на процедурата за определяне на концесионер Открита процедура
Кратко описание Предметът на концесията включва: Изпълнение на строителство в минимален обхват, подробно описано в документацията и проекта на концесионен договор и свързаното с това право да експлоатира строежа, при поемане на оперативния и строителния риск, включително правото на получаване на приходите от извършване на допустимите стопански дейности, предоставяни в обекта на концесията: • Спортни дейности – учебно–тренировъчни, водна гимнастика и игри, неформални състезания, оздравително-закалителни процедури, комплекс от обща физическа подготовка или система от тренировъчен процес; • Допълнителни дейности – здравни консултации, масажи, фитнес, тенис на маса, СПА-процедури, сауна, соларуим, козметични процедури, зона/кътове за релакс, продажба на безалкохолни напитки, кафе, чай и малък допустим асортимент от продукти (непопадащи в група от стоки, свързани със специални изисквания за търговия с тях), свързани с предлаганите водни спортове и услуги.
Документи по партида
Тип Описание Дата на публикуване Свали
Друг документ Решение за прекратяване 23.07.2021 г. Свали
Друг документ Обявление процедура в ОВ на ЕС 23.07.2021 г. Свали
Писмен отчет за процедурата по образец отчет за проведена процедура 23.07.2021 г. Свали
Друг документ решение на ОбС № 229 24.11.2020 г. Свали
Друг документ справка становища по чл. 58 ал. 3 от ЗК 24.11.2020 г. Свали
Друг документ становище предварителен контрол 24.11.2020 г. Свали
Друг документ Справка с отразени препоръки от предварителен контрол 24.11.2020 г. Свали
Решение за откриване на процедура 24.11.2020 г. Свали
Обявление за откриване на процедура 24.11.2020 г. Свали
Документация за концесията Проект на концесионен договор 24.11.2020 г. Свали
Документация за концесията Документация за концесията 24.11.2020 г. Свали
Документация за концесията образци 24.11.2020 г. Свали
Обосновка на концесията 24.11.2020 г. Свали
Снимки, карти, чертежи и т.н приложения към обосновката и документацията 24.11.2020 г. Свали
версия 1.24.2.1846