Изменения на концесии, предоставени по реда на ЗК от 1995 г., ЗК от 2006 г., ЗПБ и ЗУЧК
версия 1.24.2.1846